KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Wyniki i prognozy / Wyniki produkcyjne

Wyniki produkcyjne

Produkcja górnicza

Wydobycie urobku w wadze suchej w 2011 roku było wyższe o 414,8 tys. ton niż w 2010 roku i ukształtowało się na pozio- mie 29,7 mln ton. Wzrost wydobycia w  2011 roku wynika ze zwiększenia wydobycia dobowego w dni „czarne” oraz z  intensyfikacji pracy w dni wolne.

Średnia zawartość Cu w  wydobytym urobku wyniosła 1,61% i  była niższa od zrealizowanej w  2010 roku zawartości Cu – 1,64%. Obniżenie zawartości miedzi w urobku spowodowane było realizacją eksploatacji w  rejonach o  niższym okruszcowaniu rudy miedzi.

Pomimo zwiększonej ilości wydobywanego urobku pogorszenie jego jakości spowodowało spadek ilości miedzi w wydobywanym urobku. Ilość Cu w  wydobytym urobku była niższa od wykonanej w  2010 roku o  1320 ton Cu (tj. o  0,3 %) i  wyniosła 479 257 ton.

Przerobiono więcej o  555,6 tys. ton urobku w  stosunku do 2010 roku. Wzrost ilości Cu w  przerobionym urobku wpłynął bezpośrednio na ilość miedzi w  wyprodukowanym koncentracie. Ilość Cu w koncentracie była wyższa o 1 218 ton od wyprodukowanej w 2010 roku (wzrost o 0,3 %).

Produkcja hutnicza

Produkcja hutnicza

W porównaniu do roku poprzedniego produkcja miedzi elektrolitycznej wzrosła w 2011 roku o niemal 24 tys. ton tj. 4,4% i osiągnęła najwyższy poziom w historii KGHM tj. 571 041 ton. Uzyskano to dzięki optymalizacji prowadzenia procesu technologicznego, modyfikacjom i  umiejętnej eksploatacji agregatów oraz urządzeń, czego efektem był wzrost wydajności, efektywnego czasu oraz utrzymanie wysokich uzysków miedzi i srebra. Do wzrostu produkcji przyczynił się również większy przerób koncentratów własnych oraz udział wsadu obcego w  postaci złomów, miedzi blister oraz importowanego koncentratu.

Uzupełnienie wsadu własnego, obcym pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących możliwości technologicznych.

Produkcja pozostałych produktów hutniczych (srebro, walcówka, drut OFE oraz wlewki) jest pochodną skali produkcji miedzi elektrolitycznej i  zależy od rodzaju stosowanych surowców lub zapotrzebowania na rynku.

Polska Miedź wyprodukowała w  ubiegłym roku 1  260 ton srebra, tj. o  99 ton więcej (8,5%) niż w  roku 2010. Tak wysokipoziom produkcji dał Spółce pierwsze miejsce w zestawieniu Word Silver Survey w roku 2011. 

Po czterech latach pracy Rafinerii Ołowiu przekroczono poziom 100 tys. ton narastającej produkcji ołowiu rafinowanego osiągając rekordowe uzyski ołowiu i srebra. Po 32 latach i 7-u miesiącach działalności produkcyjnej HM „Cedynia” wyprodukowano 5 milionową tonę walcówki.

Produkcja górnicza w latach 2010–2011

 

J.m.

  2010 2011
Wydobycie urobku (waga sucha)

tys. ton

  29 303 29 718

w tym kopalina wydobyta ze złoża

tys. ton

  22 448 22 985

Zawartość miedzi w urobku

%

  1,64 1,61

Koncentrat miedzi (waga sucha)

tys. ton

  1 841 1 875

Zawartość miedzi w koncentracie

%

  23,11 22,75

 

Produkcja hutnicza w latach 2010–2011 

 

J.m.

  2010 2011

Miedź elektrolityczna

tys. ton

  547,1 571,0

Walcówka

tys. ton

  237,3 226,2

Drut Cu OFE i Cu Ag

tys. ton

  16,1 16,4

Wlewki okrągłe

tys. ton

  18,7 20,3

Srebro metaliczne

tona

  1 161 1 260

Złoto

kg

  775,8 703,8
Raport na skróty