KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Wyniki i prognozy / Sytuacja majątkowa i finansowa / Sytuacja majątkowa

Sytuacja majątkowa i finansowa

 Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 29 253 189 tys. zł, co oznacza wzrost o 9 423 893 tys. zł (48%) w porównaniu do stanu na koniec 2010 roku.

Najistotniejsze zmiany w głównych pozycjach aktywów w 2011 roku to:

  • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wzrost o 10 240 470 tys. zł, głównie w związku ze zrealizowanym zyskiem na podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 9 363 553 tys. zł oraz zakończeniem transakcji sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych (2 662 245 tys. zł). Wpływy z działalności podstawowej i pozostałej operacyjnej inwestowane były głównie w lokaty krótkoterminowe z myślą o czekającym Spółkę finansowaniu projektów inwestycyjnych (Quadra FNX Mining Ltd. i AJAX MINING INC.).
  • Rzeczowe aktywa trwałe – wzrost o 726 792 tys. zł, przede wszystkim z tytułu realizacji inwestycji – nakłady w tym zakresie wyniosły 1 513 898 tys. zł, z czego inwestycje odtworzeniowe stanowiły 660 801 tys. zł.
  • Akcje i udziały oraz certyfikaty inwestycyjne – spadek o 1 790 784 tys. zł, głównie na skutek sfinalizowania sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych (Polkomtel S.A., DIALOG S.A.), co skutkowało zmniejszeniem wartości bilansowej inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone łącznie o 1 984 873 tys. zł.
  • Pochodne instrumenty finansowe – wzrost o 1 061 193 tys. zł. w związku ze zmianą cen terminowych metali, rozliczeniem instrumentów pochodnych w 2011 roku oraz zawarciem nowych transakcji na rynku miedzi, srebra oraz walutowym.
  • Należności – spadek o 893 429 tys. zł, w tym należności handlowych (o 623 118 tys. zł).
    Spadek dotyczył również lokat o terminie zapadalności powyżej 12 miesięcy (średnioterminowych) prezentowanych jako należności finansowe. Do końca 2011 roku powyższe lokaty zostały rozwiązane, co wpłynęło na spadek należności o 351 130 tys. zł.
  • Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – spadek o 162 949 tys. zł, był wypadkową wzrostu wartości aktywów długoterminowych (nabycie kolejnego pakietu akcji Tauron Polska Energia S.A.) oraz zmniejszenia wartości aktywów krótkoterminowych (zbycie jednostek uczestnictwa otwartych płynnościowych funduszy inwestycyjnych).
Aktywa krótkoterminowe i długoterminowe (tys. zł)
    31.12.2010 31.12.2011

Rzeczowe aktywa trwałe

  6 551 111 7 277 903

Akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne
w jednostkach zależnych i stowarzyszonych

  3 802 993 2 012 209

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

  359 833 168 462

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  1 155 017 992 068

Pochodne instrumenty finansowe

  697 860 1 759 053

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

  2 480 594 1 587 165

Zapasy

  2 011 393 2 355 741

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  2 595 529 12 835 999

Pozostałe aktywa

  174 966 264 589

Aktywa ogółem

  19 829 296 29 253 189


Wskaźniki efektywnosci


Raport na skróty