KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe / Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Aktywa
 Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010
Aktywa trwałe    
Rzeczowe aktywa trwałe 7 277 903 6 551 111
Wartości niematerialne 150 777 86 718
Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych 2 012 209 2 643 046
Inwestycje w jednostki stowarzyszone - 1 159 947
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 168 462 359 833
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 992 068 749 824
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 111 665 84 115
Pochodne instrumenty finansowe 899 400 403 839
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 84 221 86 608
Razem aktywa trwałe 11 696 705 12 125 041
Aktywa obrotowe    
Zapasy 2 355 741 2 011 393
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 502 944 2 393 986
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - 405 193
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 2 147 4 129
Pochodne instrumenty finansowe 859 653 294 021
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 835 999 2 595 529
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży - 4
Razem aktywa obrotowe 17 556 484 7 704 255
Razem aktywa 29 253 189 19 829 296
Zobowiązania i kapitał własny
 Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010
Kapitał własny    
Kapitał akcyjny 2 000 000 2 000 000
Inne skumulowane całkowite dochody 535 673 211 159
Zyski zatrzymane 20 599 838 12 245 318
Razem kapitał własny 23 135 511 14 456 477
Zobowiązania    
Zobowiązania długoterminowe    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 11 579 14 249
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 35 8 490
Pochodne instrumenty finansowe 538 320 711 580
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 216 355 1 128 246
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 483 657 517 749
Razem zobowiązania długoterminowe 2 249 946 2 380 314
Zobowiązania krótkoterminowe    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 827 536 1 727 939
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 58 2 965
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 1 587 847 668 924
Pochodne instrumenty finansowe 330 347 481 852
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 107 471 93 041
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 14 473 17 784
Razem zobowiązania krótkoterminowe 3 867 732 2 992 505
Razem zobowiązania 6 117 678 5 372 819
Razem zobowiązania i kapitał własny 29 253 189 19 829 296
Raport na skróty