KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Aktywa
 NotaStan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony1stycznia 2010
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 6 9 045 777 8 670 554 7 747 112
Wartości niematerialne 7 613 994 473 215 218 124
Nieruchomości inwestycyjne 8 59 930 59 760 17 164
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 9 472 1 431 099 1 315 663
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 272 331 592 792 347 395
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 993 960 751 718 19 412
Pochodne instrumenty finansowe 12 111 709 84 157 67 144
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 11 899 400 403 839 58 034
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 39 490 13 508 10 586
Razem aktywa trwałe   12 037 063 12 480 642 9 800 634
Aktywa obrotowe        
Zapasy 14 2 658 253 2 222 231 2 072 434
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 1 838 979 2 727 935 1 531 341
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych   7 759 4 511 9 329
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 15 668 415 662 8 976
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 11 2 147 4 129 580
Pochodne instrumenty finansowe 12 860 042 297 584 263 375
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 13 130 401 3 086 957 1 197 077
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 16 3 562 1 078 6 674
Razem aktywa obrotowe   18 516 811 8 760 087 5 089 786
Razem aktywa   30 553 874 21 240 729 14 890 420

Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zobowiązania i kapitał własny
 NotaStan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony1 grudnia 2010
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej        
Kapitał akcyjny 17 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Inne skumulowane całkowite dochody 18 554 924 209 821 126 301
Zyski zatrzymane 19 20 544 526 12 456 413 8 371 956
Razem kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej   23 099 450 14 666 234 10 498 257
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 20 282 907 255 889 77 082
Razem kapitał własny   23 382 357 14 922 123 10 575 339
Zobowiązania        
Zobowiązania długoterminowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 21 129 749 119 860 63 316
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 22 194 370 173 652 120 854
Pochodne instrumenty finansowe 12 538 320 711 580 61 354
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 120 153 168 156 56 182
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 1 338 743 1 221 794 1 183 350
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 25 485 040 520 727 527 421
Razem zobowiązania długoterminowe   2 806 375 2 915 769 2 012 477
Zobowiązania krótkoterminowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 21 2 182 093 1 994 577 1 575 896
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 22 103 587 96 162 219 816
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych   1 595 528 672 152 79 104
Pochodne instrumenty finansowe 12 331 331 482 118 273 717
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 24 126 563 110 912 106 704
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 25 26 040 46 916 47 367
Razem zobowiązania krótkoterminowe   4 365 142 3 402 837 2 302 604
Razem zobowiązania   7 171 517 6 318 606 4 315 081
Razem zobowiązania i kapitał własny   30 553 874 21 240 729 14 890 420

Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Raport na skróty