KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 NotaZa okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej      
Zysk netto   11 064 003 4 730 424
Korekty zysku netto 37 (649 512) 1 598 571
Podatek dochodowy zapłacony   (1 315 831) (667 720)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   9 098 660 5 661 275
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      
Nabycie jednostek zależnych, pomniejszone o przejęte środki pieniężne   (116 630) (380 413)
Wpływy ze sprzedaży i likwidacji jednostek zależnych   891 560 -
Wpływy ze sprzedaży jednostki stowarzyszonej   3 672 147 -
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   (1 858 942) (1 401 111)
Wydatki z tytułu udzielonych zaliczek na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   (68 123) (80 432)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 37 18 876 7 217
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych   (2 227) -
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   - 461
Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   (1 585 813) (1 298 141)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   1 560 198 310 994
Nabycie aktywów finansowych ze środków Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych – aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności   (25 568) (20 567)
Założenie lokat   (518 369) (350 000)
Rozwiązanie lokat   800 000 -
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek   (180) -
Odsetki otrzymane   8 510 63
Dywidendy otrzymane   277 484 146 728
Inne wydatki inwestycyjne   (4 344) (4 922)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   3 048 579 (3 070 123)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej      
Wydatki związane z nabyciem akcji własnych w celu umorzenia   - (2)
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek   140 630 121 195
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek   (104 549) (202 349)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   (24 033) (12 208)
Odsetki zapłacone   (11 568) (14 166)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej   (2 980 000) (600 000)
Inne wpływy finansowe   1 112 33
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (2 978 408) (707 497)
Przepływy pieniężne netto razem   9 168 831 1 883 655
Zyski z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   874 613 6 225
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   10 043 444 1 889 880
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 15 3 086 957 1 197 077
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 15 13 130 401 3 086 957
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania   9 838 5 097

Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Raport na skróty