KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 NotaZa okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży 26 22 107 230 16 766 504
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 27 (11 619 941) (9 288 411)
Zysk brutto ze sprzedaży   10 487 289 7 478 093
Koszty sprzedaży 27 (186 917) (132 771)
Koszty ogólnego zarządu 27 (897 882) (699 457)
Pozostałe przychody operacyjne 29 4 563 818 648 925
Pozostałe koszty operacyjne 30 (812 659) (1 788 481)
Zysk z działalności operacyjnej   13 153 649 5 506 309
Koszty finansowe 31 (51 705) (44 080)
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
  187 729 280 542
Zysk przed opodatkowaniem   13 289 673 5 742 771
Podatek dochodowy 34 (2 285 301) (1 097 062)
Zysk netto z działalności kontynuowanej   11 004 372 4 645 709
Działalność zaniechana      
Zysk netto z działalności zaniechanej 39 59 631 84 715
Zysk netto   11 064 003 4 730 424
Inne całkowite dochody – działalność kontynuowana z tytułu:      
Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 18 (195 485) 147 512
Instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 18 598 159 (44 401)
Różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych 18 37 131 -
Podatku dochodowego związanego z pozycjami
prezentowanymi w innych całkowitych dochodach
18 (76 508) (19 591)
Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto 18 363 297 83 520
Łączne całkowite dochody   11 427 300 4 813 944
Zysk przypadający:      
akcjonariuszom Jednostki Dominującej   11 063 456 4 724 507
na udziały niekontrolujące   547 5 917
Łączne całkowite dochody przypadające:      
akcjonariuszom Jednostki Dominującej   11 408 559 4 808 027
na udziały niekontrolujące   18 741 5 917
Zysk na akcję z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu
(wyrażony w złotych na jedną akcję)
     
– podstawowy 35 55,02 23,20
– rozwodniony 35 55,02 23,20
Zysk na akcję z działalności zaniechanej przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję)      
– podstawowy 35 0,30 0,42
– rozwodniony 35 0,30 0,42

Integralną częścią niniejszego sprawozdania finansowego jest rozdział: Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Raport na skróty