KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 9. Inwestycje w jednostki stowarzyszone

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony
Stan na początek okresu obrotowego 1 431 099 1 315 663
Nabycie BAZALT-NITRON sp. z o.o. 449 -
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 187 729 280 542
Zmiany kapitału własnego z tytułu wypłaty dywidendy (250 013) (146 658)
Amortyzacja relacji z klientami zidentyfikowanych w procesie
alokacji ceny nabycia
(9 224) (18 448)
Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży Polkomtel S.A. (1 359 568) -
Stan na koniec okresu obrotowego 472 1 431 099

W dniu 9 listopada 2011 r. Jednostka Dominująca przeniosła własność akcji zwykłych imiennych reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego  Polkomtel S.A. oraz 24,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Cena zapłacona przez Kupującego na rzecz KGHM w zamian za akcje wyniosła 3 672 147 tys. zł i została uiszczona przez kupującego gotówką.

Wartość bilansowa akcji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Jednostki Dominującej na dzień sprzedaży wynosiła 1 359 568 tys. zł.

Zysk ze sprzedaży w wysokości 2 312 579 tys. zł został ujęty w pozostałych przychodach operacyjnych w pozycji zysk ze zbycia jednostek zależnych i stowarzyszonych.

Raport na skróty