KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 7. Wartości niematerialne

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010
przekształcony
Koszty prac rozwojowych 347 4 618
Wartość firmy 99 982 53 252
Oprogramowanie komputerowe 13 686 41 640
Nabyte koncesje, patenty, licencje 52 177 51 387
Inne wartości niematerialne 171 335 149 073
Aktywa służące poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych 249 438 148 801
Pozostałe wartości niematerialne nieoddane do użytkowania 27 029 24 444
Razem 613 994 473 215
Raport na skróty