KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 5. Informacje dotyczące segmentów działalności / 1/3

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 W ramach procesu dostosowywania nadzoru nad działalnością spółek Grupy Kapitałowej do strategii i polityki inwestycyjnej KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd Jednostki Dominującej wdrożył w 2011 roku nowy model zarządzania Grupą Kapitałową, oparty o wyodrębnione piony nadzoru biznesowego:

  • Pion produkcji,
  • Pion ekspansji międzynarodowej i rozwoju bazy zasobowej,
  • Pion inwestycji kapitałowych – portfelowych,
  • Pion obszaru handlu i zabezpieczeń,
  • Grupa podmiotów realizujących politykę odpowiedzialnego biznesu – CSR.

Mając na uwadze regulacje MSSF 8 oraz przydatność informacji użytkownikom sprawozdania finansowego wyodrębniono cztery segmenty sprawozdawcze:

  • produkcja i rozwój bazy zasobowej, łącząc pion produkcji i pion ekspansji międzynarodowej i rozwoju bazy zasobowej spełniając kryteria MSSF 8.12,
  • inwestycje kapitałowo – portfelowe,
  • handel i zabezpieczenia,
  • polityka odpowiedzialnego biznesu – CSR.

Segmentację spółek zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. prezentuje poniższy schemat. W celu zachowania porównywalności danych przyjęty podział na segmenty sprawozdawcze został również zastosowany do danych za 2010 rok.

Segmenty działalnosci

Raporty wewnętrzne o wynikach spółek Grupy Kapitałowej sporządza się w okresach miesięcznych w wersji skróconej, natomiast w okresach kwartalnych w rozszerzonym zakresie. Organem dokonującym regularnych przeglądów wewnętrznych raportów finansowych całej Grupy Kapitałowej dla celów podejmowania głównych decyzji inwestycyjnych jest Zarząd Jednostki Dominującej, który odpowiada za alokację zasobów Grupy Kapitałowej.

Raport na skróty