KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 40. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Utworzenie spółki 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY

W dniu 3 stycznia 2012 r. Fermat 2 S.à r.l. (spółka w 100% pośrednio zależna od KGHM Polska Miedź S.A.) utworzyła spółkę pod nazwą 0929260 B.C. UNLIMITED LIABILITY COMPANY z siedzibą w Kanadzie. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 CAD.

Spółka powstała w ramach działań związanych z tworzeniem struktury holdingowej w celu nabycia akcji Quadra FNX Mining Ltd.

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 19 stycznia 2012 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujących członków:

1. Franciszka Adamczyka,

2. Marcina Dyla,

3. Arkadiusza Kaweckiego,

4. Jana Rymarczyka,

5. Marzennę Weresę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej następujących członków:

1. Krzysztofa Kaczmarczyka,

2. Mariusza Kolwasa,

3. Aleksandrę Magaczewską,

4. Roberta Oliwę,

5. Jacka Poświatę.

Utworzenie spółki Fermat 3 S.á r.l.

W dniu 15 lutego 2012 r. Fermat 1 S.à r.l. (spółka w 100% zależna od KGHM Polska Miedź S.A.) utworzyła spółkę pod nazwą Fermat 3 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, w której poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 20 000 USD objęła 20 000 udziałów o wartości nominalnej 1 USD/udział, stanowiących 100% kapitału zakładowego Fermat 3 S.à r.l.

Spółka powstała w ramach działań związanych z tworzeniem struktury holdingowej w celu nabycia akcji Quadra FNX Mining Ltd.

Nabycie akcji Quadra FNX Mining Ltd.

W dniu 5 marca 2012 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nabyła od dotychczasowych akcjonariuszy spółki Quadra FNX Mining Ltd. z siedzibą w Vancouver („Quadra FNX”) 100% akcji Quadra FNX („Akcje”), za cenę jednostkową wynoszącą 15,00 CAD za akcję (co stanowi równowartość 47,31 PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z dnia 5 marca 2012 r.), za łączną cenę wynoszącą 2,9 mld CAD (co stanowi równowartość 9,1 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla CAD/PLN z dnia 5 marca 2012 r.) Cena nabycia została uiszczona w środkach pieniężnych.

Akcje zostały nabyte w wykonaniu postanowień umowy z dnia 6 grudnia 2011 r. zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Quadra FNX w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX (Plan of Arrangement) („Umowa”). Nabyte akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Quadra FNX i reprezentują 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. Za datę przejęcia kontroli przyjęto 5 marca 2012 r.

Przedmiotem działalności KGHM INTERNATIONAL LTD. (do 12 marca 2012 r. Quadra FNX) jest produkcja górnicza metali (m.in. miedzi, niklu, złota, platyny, palladu) w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota w USA, Franke w Chile, McCreedy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky w Kanadzie.

W ramach działalności realizowane są również projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na różnym etapie rozwoju, w tym Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy, realizowany na jednym z największych nowych złóż miedzi i molibdenu na świecie) oraz prowadzi projekty eksploracyjne. Do momentu objęcia kontroli przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. akcje Quadra FNX były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto.

W wyniku przejęcia Quadra FNX Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. awansowała na czwarte miejsce w świecie pod względem udokumentowanych zasobów miedzi i ósme miejsce pod względem produkcji miedzi.

Zawarcie Umowy jest zgodne ze strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. mającą na celu zwiększenie bazy zasobowej oraz wzrost produkcji miedzi. Dokonana akwizycja pozwoli na osiągnięcie wzrostu produkcji miedzi górniczej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. o ponad 100 tys. ton rocznie począwszy od 2012 roku; w roku 2018 wzrost osiągnie ponad 180 tys. ton rocznie co oznacza zwiększenie o 25% w stosunku do produkcji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sprzed akwizycji. Dodatkowo po uruchomieniu wydobycia w lokalizacjach Sierra Gorda w Chile (2014 r.) oraz Victoria w Kanadzie transakcja wpłynie na istotne obniżenie przeciętnego jednostkowego kosztu produkcji miedzi w podmiotach zarządzanych bezpośrednio i pośrednio przez KGHM Polska Miedź S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość księgowa aktywów netto Quadra FNX, ustalona na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, wyniosła 2,3 mld USD (co stanowi równowartość 7,2 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 5 marca). Na obecnym etapie Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie dysponuje danymi księgowymi na dzień objęcia kontroli. Rozpoczęto prace zmierzające do dokonania ostatecznej wyceny zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań do wartości godziwej. Wycena nabytych aktywów netto uzależniona jest w sposób istotny od założeń makroekonomicznych takich jak stopy procentowe, przewidywania co do notowania miedzi oraz innych pierwiastków i substancji chemicznych na światowych giełdach. Na wartość godziwą zidentyfikowanych aktywów netto wpływają również znacząco przewidywania co do zasobności złóż jakimi dysponuje nabyty biznes. Wstępny szacunek zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań na podstawie danych i założeń na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 2,9 mld USD (co stanowi równowartość 9,1 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 5 marca). Proces wyceny na dzień objęcia kontroli zostanie przeprowadzony i zakończony nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przejęcia.

Pozostałe ujawnienia wymagane przez MSSF3 nie zostały zaprezentowane ze względu na krótki okres czasu pomiędzy momentem akwizycji a momentem sporządzenia sprawozdania finansowego i wynikającą z tego trudność ich ustalenia.

Prognoza wyników na 2012 r.

W dniu 27 marca 2012 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła Budżet na 2012 r. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły wyniki 2011 r. oraz założenia planów operacyjnych. Szczegółowy zakres podstawowych założeń Budżetu na 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

 J.m.WykonanieBudżet 2012Dynamika

2011=100%

Przychody netto ze sprzedaży

mln zł 20 097 19 418 96,6

Zysk netto

mln zł 11 335 3 804 33,6

Średnioroczne notowania miedzi

USD/t 8 811 8 000 90,8

Średnioroczne notowania srebra

USD/troz 35,12 30,00 85,4

Kurs walutowy

USD/PLN 2,96 3,09 104,4

Jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych

zł/t 10 299 15 729 152,7

Produkcja miedzi elektrolitycznej

tys. t 571,0 562,0 98,4

w tym ze wsadów obcych

tys. t 124,6 147,3 118,2

Produkcja srebra

t 1 260 1 098 87,1

Inwestycje rzeczowe

mln zł 1 514 2 100 138,7

Inwestycje kapitałowe*

mln zł 640 10 671 x16,7

* Zakup akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych, podwyższenia kapitału oraz udzielone pożyczki i dopłaty właścicielskie.

Na zmniejszenie wyniku netto o 7 531 mln zł, tj. o 66% wpływają przede wszystkim: ujęcie w wyniku 2011 r. sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych, zmiana wyceny różnic kursowych, skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz pogorszenie warunków makroekonomicznych.

Wzrost kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w odniesieniu do 2011 r. o 53% wynika przede wszystkim z uwzględnienia podatku od wydobycia niektórych kopalin. W warunkach porównywalnych koszt powyższy wzrósłby o 22%, w tym głównie z tytułu zmniejszenia produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych. W 2011 r. stosunkowo wysoki poziom produkcji własnej wynikał z wykorzystania zapasu koncentratu zgromadzonego w poprzednich latach w związku z cyklem remontowym. Wolumen produkcji miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. utrzymuje się na stałym poziomie.

Wielokrotny wzrost wartości inwestycji kapitałowych wynika ze zrealizowanej w I kwartale 2012 r. transakcji nabycia spółki Quadra FNX Mining Ltd.

Istotne znaczenie dla wyników Jednostki Dominującej ma uwzględnienie w projekcji płatności z tytułu wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin, począwszy od maja 2012 r.

Planowany podatek od wydobycia niektórych kopalin, naliczany będzie od ilości miedzi i srebra zawartej w wyprodukowanym koncentracie.

W warunkach makroekonomicznych roku 2011, w szczególności w zakresie: średnich notowań miedzi (8 810,90 USD/t), średnich notowań srebra (35,12 USD/troz), średniego kursu walutowego (2,9636 USD/PLN) oraz produkcji miedzi (420 665 t) i produkcji srebra (1 166 598 kg) zawartych w koncentracie, zgodnie z rządowym projektem ustawy wraz z poprawkami przyjętymi przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych w dniu 14 lutego 2012 r., wartość podatku w ujęciu rocznym stanowiłaby 2 488 227 tys. zł, obciążając bieżące wyniki Jednostki Dominującej.

Odpowiednio, w warunkach makroekonomicznych i zrealizowanej produkcji za rok 2010, podatek od wydobycia niektórych kopalin, obciążyłby wyniki Spółki w kwocie 1 676 370 tys. zł.

Raport na skróty