KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 39. Działalność zaniechana

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Główne grupy aktywów i zobowiązań zakwalifikowanych do Grupy zbycia

 

 Stan na dzień

15 grudnia 2011

AKTYWA

 

Aktywa trwałe

 

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

717 084

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

139 245

Pozostałe aktywa trwałe

45 499

Razem aktywa trwałe

901 828

Aktywa obrotowe

 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

94 500

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

90 313

Pozostałe aktywa obrotowe

4 940

Razem aktywa obrotowe

189 753

Razem aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia

1 091 581

ZOBOWIĄZANIA

 

Zobowiązania długoterminowe

5 706

Zobowiązania krótkoterminowe

70 659

Razem zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia

76 365

Aktywa netto

1 015 216Zysk netto z działalności zaniechanej

 NotaZa okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10

Przychody

26, 29 514 903 546 306

Koszty

27, 30 (447 224) (491 618)

Zysk z działalności operacyjnej

  67 679 54 688

Koszty finansowe

31 (1 433) (4 250)

Zysk przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej

  66 246 50 438

Podatek dochodowy

34 (6 615) 34 277

Zysk netto z działalności zaniechanej

  59 631 84 715Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

39 093 139 835

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(73 363) (79 418)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(53 556) (57 766)

Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej

(87 826) 2 651

Łączna wartość kosztów transakcyjnych poniesionych w związku ze zbyciem była nieistotna.

Raport na skróty