KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 38. Aktywa i zobowiązania warunkowe

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

przekształcony

Aktywa warunkowe

425 750 291 180

sporne sprawy budżetowe

28 739 38 764

otrzymane gwarancje

185 814 178 881

należności wekslowe

88 909 40 206

prace wdrożeniowe, projekty wynalazcze

36 595 33 329

podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych

85 489 -

pozostałe tytuły

204 -

Zobowiązania warunkowe

209 731 236 630

zlecenia udzielenia gwarancji i poręczeń

49 184 32 897

zobowiązania wekslowe

23 807 80 930

sprawy sporne i w postępowaniu sądowym

14 079 16 226

zabezpieczenia profilaktyczne z tytułu szkód górniczych

8 000 2 475

zobowiązania z tytułu umów wdrożeniowych i racjonalizatorskich

113 967 104 098

pozostałe tytuły

694 4
Raport na skróty