KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 37. Wyjaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Korekty zysku netto obejmującego działalność kontynuowaną i zaniechaną

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Podatek dochodowy ujęty w zysku lub stracie 2 291 916 1 062 785
Amortyzacja 910 800 843 938
Odpisy z tytułu utraty wartości dotyczący wartości firmy - 743
Straty ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 9 094 19 975
Zyski ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (16 877) (4 925)
Zyski ze zbycia jednostek zależnych i jednostki stowarzyszonej (2 310 544) -
(Zyski) / Straty ze zbycia i zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 2 846 (4 349)
Odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pożyczek 11 377 19 582
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (187 729) (280 542)
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (22 663) 13 084
Zyski z tytułu różnic kursowych (866 386) (2 203)
Zmiana stanu rezerw 117 290 36 131
Zmiana stanu instrumentów pochodnych (542 342) 576 401
Przekwalifikowanie innych skumulowanych całkowitych dochodów do zysku lub straty w wyniku realizacji instrumentów pochodnych (241 565) (142 187)
Inne korekty (48 526) 14 716
Zmiany stanu kapitału obrotowego: 243 797 (554 578)
   Zapasy (435 932) (148 689)
   Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 570 942 (783 831)
   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 108 787 377 942
Ogółem (649 512) 1 598 571


Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Wartość księgowa netto zbytych rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz koszty związane ze zbyciem 23 358 31 607
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (9 094) (19 975)
Ujemna/(Dodatnia) zmiana stanu należności z tytułu zbycia 4 612 (3 506)
Aktywowany odzysk z likwidacji środków trwałych i wartości niemarterialnych - (909)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 18 876 7 217

 

Wydatki na nabycie aktywów służących poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych ujęte
w działalności operacyjnej

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Nabycie aktywów służących poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych odniesione
do zysku lub straty
(24 221) (4 025)
(Ujemna) / Dodatnia zmiana stanu zobowiązań ujętych w działalności operacyjnej z tytułu aktywów służących poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych
odniesione w zysk lub stratę
4 359 (189)
Wydatki z tytułu nabycia aktywów służących poszukiwaniu
i ocenie zasobów mineralnych ujęte w działalności operacyjnej
(19 862) (4 214)Wydatki na aktywa służące poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych ujęte
w działalności inwestycyjnej

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Zakup (71 286) (46 607)
Korekta zakupu 76 -
Aktywa wytworzone we własnym zakresie (44) -
Dodatnia zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów służących poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych 4 359 1 737
Wydatki na aktywa służące poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych ujęte w działalności inwestycyjnej (66 895) (44 870)
Raport na skróty