KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 35. Zysk przypadający na jedną akcję

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Zysk z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

11 003 825 4 639 792

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)

200 000 200 000

Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)

55,02 23,20

Zysk z działalności zaniechanej przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

59 631 84 715

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.)

200 000 200 000

Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję (zł/akcję)

0,30 0,42

Nie występują rozwadniające potencjalne akcje zwykłe.

Raport na skróty