KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 34. Podatek dochodowy

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10 przekształcony
Podatek bieżący 2 242 876 1 270 765
Podatek odroczony 50 474 (167 170)
Korekty podatku za poprzednie okresy (8 049) (6 533)
Razem działalność kontynuowana 2 285 301 1 097 062
Działalność zaniechana (6 615) 34 277
Ogółem 2 278 686 1 131 339

Identyfikacja różnic między podatkiem dochodowym od zysku przed opodatkowaniem Grupy a podatkiem dochodowym jaki uzyskanoby stosując teoretyczną stawkę podatku ustalonego poprzez iloraz sumy iloczynów zysku brutto i stawki podatku dochodowego wynikającego z miejsca rozliczania podatku przez zysk brutto.

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony

Zysk przed opodatkowaniem (brutto)

13 287 638 5 742 771

Podatek wyliczony wg średnioważonej stawek, mających zastosowanie do opodatkowania dochodów w poszczególnych krajach wynosi 19,00% (2010: 18,67%)

2 524 651 1 072 175

Przychody niepodlegające opodatkowaniu

(64 216) (43 347)

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

56 286 108 502

Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego w związku ze sprzedażą jednostki zależnej

(220 516) -

Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych

(4 741) (999)

Straty podatkowe, z których tytułu nie rozpoznano aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 692 1 132

Ujemne różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku dochodowego

194 1 534

Przejściowe różnice podatkowe z tytułu inwestycji w jednostki stowarzyszone, w odniesieniu do których podatek odroczony nie był wcześniej rozpoznany

- (35 402)

Korekty podatku za poprzednie okresy

(8 049) (6 533)

Obciążenie zysku netto z tytułu podatku dochodowego
średnia stawka mająca zastosowanie wyniosła 18,39% (2010: 18,82%)

2 285 301 1 097 062
Raport na skróty