KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 32. Instrumenty finansowe

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 321


322

32.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w zysku lub stracie w podziale na kategorie instrumentów finansowych.

 


32.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w zysku lub stracie w podziale na kategorie instrumentów finansowych (kontynuacja).

 

 

32.3 Instrumenty finansowe ujmowane według wartości godziwej w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowe3231


32.3.2. Instrumenty finansowe – pomiar wartości godziwej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej

  Stan na dzień
Udziały w funduszach inwestycyjnych31 grudnia 201131 grudnia 2010
przekształcony

Stan na początek okresu

- 7 930

Zyski odniesione w inne całkowite dochody

- -

Straty odniesione w inne całkowite dochody

- 1 838
Rozliczenie - 6 092

Ogółem

- -

W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Grupie Kapitałowej nie dokonano przesunięcia do poziomu 3 instrumentów kwalifikowanych do poziomu 1 i 2, jak również nie miało miejsca przesunięcie instrumentów kwalifikowanych do poziomu 3 poza ten poziom.

Raport na skróty