KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 31. Koszty finansowe

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11

od 01.01.10
do 31.12.10

przekształcony

Koszty odsetek z tytułów:

10 971 10 785

   Kredytów bankowych i pożyczek

8 521 8 578

   Leasingu finansowego

2 450 2 207

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych pochodzących od źródeł finansowania zewnętrznego

4 755 (728)

Zmiany wysokości rezerw wynikające z przybliżania czasu uregulowania zobowiązania (efekt odwracania dyskonta)

32 052 32 174

   Wyceny rezerwy na likwidację kopalń

31 490 31 843

   Wyceny pozostałych rezerw

562 331

Straty z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych

3 375 1 755

Pozostałe koszty finansowe

552 94
Razem działalność kontynuowana 51 705 44 080
Działalność zaniechana 1 433 4 250
Ogółem 53 138 48 330
Raport na skróty