KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 30. Pozostałe koszty operacyjne

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony
Koszty i straty z tytułu instrumentów finansowych, zaliczane do pozostałej
działalności operacyjnej z tytułów:
727 995 1 678 921
  Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 715 417 1 638 691
  Odsetek 545 134
  Straty z tytułu różnic kursowych - 38 771
  Straty z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych 1 716 -
  Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 10 317 1 325
Strata ze zbycia nieruchomości inwestycyjnej 1 968 9
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 919 -
Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych należności niefinansowych 817 7 192
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 7 545 21 360
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 5 019 8 003
Odsetki od zaległych zobowiązań niefinansowych 497 157
Przekazane darowizny 16 028 13 016
Utworzone rezerwy na zobowiązania 14 561 17 157
Kary i odszkodowania 4 298 2 526
Niezawinione niedobory rzeczowych aktywów obrotowych i środków pieniężnych oraz szkody z tytułu zdarzeń losowych 1 888 3 667
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa 10 808 8 202
Pozostałe koszty / straty operacyjne 20 316 28 271
Razem działalność kontynuowana 812 659 1 788 481
Działalność zaniechana 11 666 9 891
Ogółem 824 325 1 798 372
Raport na skróty