KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 3. Ważne oszacowania i założenia / 1/2

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki Dominującej wykorzystuje szacunki, oparte na założeniach i osądach, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Założenia oraz szacunki dokonane na ich podstawie opierają się na historycznym doświadczeniu i analizie różnych czynników, które są uznawane za racjonalne, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd opiera się na opiniach niezależnych ekspertów.

Szacunki i założenia, które są znaczące dla sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane poniżej.

3.1. Okres użytkowania środków trwałych

Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej dokonują corocznej weryfikacji wartości końcowej, metody amortyzacji oraz okresów użytkowania środków trwałych podlegających amortyzacji. Na dzień 31 grudnia 2011 r. ocenia się, iż okresy użytkowania aktywów przyjęte przez spółki Grupy Kapitałowej dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości.

 

 

3.2. Instrumenty finansowe

 

Stosując się do wytycznych MSR 39 w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, posiadających ustalony termin płatności lub dające się ustalić terminy wymagalności dokonuje się klasyfikacji takich aktywów do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Dokonując takiego osądu, ocenia się intencje i możliwość utrzymywania takich inwestycji do terminu wymagalności. Jeżeli spółki Grupy Kapitałowej nie dotrzymają warunków utrzymywania do terminu wymagalności, oprócz sytuacji przewidzianych w MSR 39, będą zmuszone do przeklasyfikowania wszystkich aktywów ujętych w tej grupie do grupy aktywów dostępnych do sprzedaży. W takiej sytuacji, przeklasyfikowane inwestycje będą wyceniane w wartości godziwej, a nie według skorygowanej ceny nabycia.

 

Wbudowane instrumenty pochodne

 

Spółki Grupy Kapitałowej na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonują analizy mającej na celu określenie istotności wpływu wyodrębnienia wbudowanych instrumentów pochodnych na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Po przeprowadzeniu analizy Grupa uznała, iż wydzielenie tych instrumentów na dzień 31 grudnia 2011 r. nie będzie miało istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Projekt Afton-Ajax

W ramach wdrażania przyjętej strategii, w IV kwartale 2011 r. kontynuowano prace przy projekcie Afton-Ajax. Zgodnie z umową zawartą dnia 12 października 2010 r. KGHM Polska Miedź S.A. objęła 51% udziałów w utworzonej wspólnie z Abacus Mining & Exploration Corp. (Abacus) spółce KGHM AJAX MINING INC., poprzez wniesienie wkładu gotówkowego w wysokości 37 mln USD (na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość bilansowa akcji wynosiła 109 763 tys. zł). Abacus wniósł do KGHM AJAX MINING INC. wszelkie posiadane prawa do złoża Afton-Ajax. Środki pieniężne zostały przeznaczone na wykonanie Bankowego Studium Wykonalności oraz na dalsze prace eksploracyjne. Na mocy powyższej umowy KGHM Polska Miedź S.A. posiada opcję nabycia dalszych 29% udziałów w spółce KGHM AJAX MINING INC., za kwotę obliczoną jako iloczyn 0,025 USD za funt miedzi w 29% prawdopodobnych i potwierdzonych zasobów przemysłowych złoża, lecz nie wyższą niż 35 mln USD (na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość wynosiła

119 609 tys. zł).

W grudniu 2011 r. zakończone zostały prace nad Bankowym Studium Wykonalności i KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała ten dokument. Studium potwierdziło główne parametry geologiczno-górnicze projektu Afton-Ajax określone do tej pory w sposób szacunkowy. Zasoby geologiczne (mineral resources w kategoriach Measured & Indicated) wzrosły do 512 milionów ton rudy o zawartości 0,31% miedzi i 0,19 g/t złota w porównaniu z wcześniejszymi 442 milionami ton rudy o zawartości 0,30% miedzi i 0,19 g/t złota. Zasoby metali w złożu (mineral reserves w kategoriach Proven & Probable) obliczono na 1,34 mln t miedzi i 2,75 mln uncji złota. Średnia produkcja roczna miedzi i złota w koncentracie wyniesie odpowiednio 50 000 t i 100 000 oz. Okres eksploatacji (czas życia kopalni) obliczono na 23 lata.

Przy przyjęciu konserwatywnych założeń rynkowych wskaźnik NPV kształtuje się na poziomie dodatnim. W wariancie bazowym inwestycja zwraca się po ok. 8 latach, a przy aktualnych cenach metali okres ten nie przekracza 3 lat.

Nakłady inwestycyjne szacowane na poziomie 795 mln USD (o równowartości 2 687 mln PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z 21 grudnia 2011 r.) uwzględniają kilka istotnych zmian, których wprowadzenie miało na celu optymalizację rozwiązań technologicznych poprzez zwiększenie uzysków metali w procesie przeróbczym, obniżkę kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko (m.in. zmiany: w systemach wstępnego kruszenia i transportu rudy, rozwiązań technologicznych w zakładzie przeróbczym, w systemie składowania odpadów).

Koszty produkcji jednej tony miedzi obliczono w przedziale 1 740 USD – 2 800 USD. Budowa kopalni potrwa 2 lata. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania oraz czas potrzebny na dalsze procesy uzgodnień i uzyskanie zgód administracyjnych, termin oddania kopalni do eksploatacji określono na rok 2015.

Bankowe Studium Wykonalności zostało przygotowane zgodnie z kanadyjskim standardami skodyfikowanymi w normie NI 43-101, przez konsorcjum niezależnych konsultantów pod przewodnictwem Tetra Tech WEI (Wardrop).

Licząc od daty otrzymania Bankowego Studium Wykonalności, Jednostka Dominująca miała 14 dni na weryfikację tego dokumentu oraz kolejne 90 dni na podjęcie decyzji o wykonaniu opcji nabycia dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM AJAX MINING INC.

W przypadku wykonania opcji nabycia dodatkowych 29% udziałów w spółce KGHM AJAX MINING INC., KGHM Polska Miedź S.A. zobowiązana będzie do zorganizowania finansowania wydatków inwestycyjnych projektu w wysokości 795 mln USD (o równowartości 2 687 mln PLN, wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN

z 21 grudnia 2011 r.)

W przypadku niewykonania przez KGHM Polska Miedź S.A. tej opcji, Abacus będzie miał wyłączne prawo przez okres 90 dni do zażądania od KGHM Polska Miedź S.A. sprzedaży na rzecz Abacus wszystkich udziałów należących do KGHM Polska Miedź S.A. za kwotę stanowiącą równowartość ich godziwej wartości rynkowej, jednak nie wyższą niż 37 mln USD (na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość wynosiła 126 444 tys. zł). Jeżeli Abacus nie zdecyduje się nabyć udziałów od KGHM Polska Miedź S.A. w tym terminie, KGHM przeniesie w ciągu 60 dni 2% udziału w spółce KGHM AJAX MINING INC., na Abacus, zwiększając udział tej firmy do 51% za kwotę 1 451 tys. USD (na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość wynosiła 4 959 tys. zł).

Zawarte w umowie opcje KGHM Polska Miedź S.A. jest zobowiązana wycenić jako instrumenty pochodne zgodnie z MSR 39. Jednak na moment publikacji Sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 r. Jednostka Dominująca nie była w stanie dokonać wiarygodnego szacunku wartości godziwych tych opcji, ponieważ wciąż trwały prace nad Bankowym Studium Wykonalności. Po uzyskaniu tego dokumentu w dniu 22 grudnia 2011 r. przeanalizowano jego wyniki oraz możliwości obliczenia wartości godziwych tych opcji na dzień 31 grudnia 2011 r. Ze względu na przyjęte w Bankowym Studium Wykonalności metodą ekspercką założenia oraz charakter rozważanych scenariuszy eksploatacji projektu, w opinii Jednostki Dominującej możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwych opcji są bardzo ograniczone. Istnieje więc ryzyko dużej niepewności szacunku wartości godziwych opcji. Mając powyższe na uwadze i opierając się na zapisach MSR 39.46(c) uznano, iż opcje należy wycenić wg kosztu, jako instrument pochodny powiązany z inwestycją w instrument kapitałowy nieposiadający kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku i którego wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona. Koszt na moment początkowego ujęcia opcji stanowi wówczas wysokość premii zapłaconej za tę opcję, która w tym przypadku jest nieistotna.

Termin podjęcia decyzji korporacyjnych, scharakteryzowanych powyżej upływa 4 kwietnia 2012 r.

Raport na skróty