KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 29. Pozostałe przychody operacyjne

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony
Przychody oraz zyski z tytułu instrumentów finansowych zaliczane do pozostałej działalności operacyjnej z tytułów: 2 137 123 544 421
  Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 1 038 215 476 668
  Odsetek 192 412 60 961
  Zysków z tytułu różnic kursowych 888 985 -
  Zysków z tytułu zbycia 16 877 4 925
  Pozostałych 634 1 867
Zwiększenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 41 4 358
Zysk ze zbycia jednostki stowarzyszonej 2 312 579 -
Zysk z okazyjnego nabycia jednostek zależnych 2 751 18 408
Zysk/(strata) ze zbycia wartości niematerialnych (14) 1 385
Odsetki od należności niefinansowych 5 461 7 174
Przychody z dywidend 27 471 70
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie 3 101 23
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości pozostałych należności niefinansowych 2 702 3 425
Otrzymane dotacje państwowe i inne darowizny 4 820 2 960
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw 20 740 19 634
Ujawnione nadwyżki aktywów obrotowych 2 131 11 879
Kary i odszkodowania 23 406 18 435
Zyski z tytułu różnic kursowych niefinansowych 10 958 4 386
Pozostałe przychody / zyski operacyjne 10 548 12 367
Razem działalność kontynuowana 4 563 818 648 925
Działalność zaniechana 27 588 20 220
Ogółem 4 591 406 669 145
Raport na skróty