KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 27. Koszty według rodzaju

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

844 137 756 123

Koszty świadczeń pracowniczych

3 701 502 3 296 048

Zużycie materiałów i energii

6 758 630 5 033 022

Usługi obce

1 367 416 1 164 258

Podatki i opłaty

376 657 343 750

Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne

63 881 38 519

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

31 750 22 528

Koszty prac badawczych i prac rozwojowych nieaktywowanych w wartościach niematerialnych

6 058 5 493

Pozostałe koszty z tego:

82 502 59 018

   Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych

28 195 19 625

   Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych i obrotowych

(6 502) (6 574)

   Straty z tytułu zbycia instrumentów finansowych

5 897 2 337

   Inne koszty działalności operacyjnej

54 912 43 630
Razem koszty rodzajowe 13 232 533 10 718 759

Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+), w tym:

583 494 221 944

   Odpisy aktualizujące wartość zapasów i należności

2 603 3 264

   Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności

(1 784) (545)

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)

(367 173) (156 447)

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)

(744 114) (663 617)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży oraz ogólnego zarządu 12 704 740 10 120 639
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży oraz ogólnego zarządu działalności zaniechanej 435 558 481 727
Ogółem 13 140 298 10 602 366
Raport na skróty