KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 23. Odroczony podatek dochodowy

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony
Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, z tego: 424 636 291 213
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 592 792 347 395
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 168 156 56 182
(Obciążenie)/Uznanie zysku netto (50 474) 167 170

Zmniejszenie innych skumulowanych całkowitych dochodów

(76 508) (19 591)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień nabycia jednostek zależnych

1 676 (49 889)

Przekwalifikowanie odroczonego podatku dochodowego do aktywów przeznaczonych do zbycia

(147 152) -

Działalność zaniechana

- 35 733
Nadwyżka aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nad zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, z tego: 152 178 424 636
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 272 331 592 792
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 120 153 168 156
Raport na skróty