KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 21. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8 024 11 732
Zobowiązania z tytułu wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych 74 437 68 872
Inne zobowiązania finansowe 13 718 11 562
Zobowiązania finansowe razem (zakres MSSF 7) 96 179 92 166
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 32 864 27 568
Inne zobowiązania niefinansowe 706 126
Zobowiązania niefinansowe razem 33 570 27 694
Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, razem 129 749 119 860
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 989 030 890 300
Zobowiązania z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych* 17 073 49 690
Inne zobowiązania finansowe 29 587 20 956
Zobowiązania finansowe razem (zakres MSSF 7) 1 035 690 960 946
Pozostałe zobowiązania finansowe (MSR 19 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) 181 316 168 419
Ogółem zobowiązania finansowe 1 217 006 1 129 365
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 316 741 307 039
Inne zobowiązania niefinansowe 53 747 46 006
Fundusze specjalne 138 307 112 054
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 35 732 22 132
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 420 560 377 981
Zobowiązania niefinansowe razem 965 087 865 212
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, razem 2 182 093 1 994 577
Ogółem zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2 311 842 2 114 437

* Wartość zobowiązań z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych stanowią pozycje, których data rozliczenia przypada na 4 stycznia 2012 r. dla salda bilansowego na 31 grudnia 2011 r. oraz 5 stycznia 2011 r. dla salda bilansowego na 31 grudnia 2010 r.

Na rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów składają się głównie, zarachowane w koszty roku obrotowego jednorazowe wynagrodzenia wypłacane po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz inne świadczenia pracownicze wynikające z zakładowych umów zbiorowych w kwocie 305 389 tys. zł (294 930 tys. zł na dzień 31 grudnia 2010 r.) oraz koszty z tytułu niewykorzystanych urlopów w kwocie 22 308 tys. zł (19 395 tys. zł na dzień 31 grudnia 2010 r.).

Pozycję długoterminowych zobowiązań z tytułu opcji sprzedaży akcji pracowniczych w kwocie 74 437 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie 68 872 tys. zł) stanowią zobowiązania z tytułu złożonej nieodwołalnej oferty nabycia przez spółki Grupy Kapitałowej w ramach umowy sprzedaży przez Skarb Państwa akcji/udziałów spółek WPEC w Legnicy S.A., „Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o., ZUK S.A., Uzdrowisko Połczyn S.A., Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o., CENTROZŁOM WROCŁAW S.A., wszystkich pozostałych akcji posiadanych przez Skarb Państwa a nienabytych przez uprawnionych pracowników tych spółek oraz akcji nabytych przez pracowników (akcje nabyte od Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji tych spółek). Zobowiązania wyceniono w wysokości najlepszego szacunku zdyskontowanej kwoty do zapłaty na podstawie umownych postanowień co do wysokości ceny wykupu tych akcji; cena wykupu zbliżona jest do wartości godziwej tych akcji. Zobowiązania z tytułu wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych zdyskontowano przy zastosowaniu stopy dyskontowej na poziomie 5,8% przyjmując 5 letni okres realizacji. Zobowiązania z tytułu wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych odniesiono drugostronnie do zysków zatrzymanych w pozycji „Kapitał z wyceny opcji sprzedaży akcji pracowniczych”.

Szczegóły wyceny zobowiązania z tytułu opcji pracowniczych w tabeli poniżej.

Spółki, których pracownikom Skarb Państwa
udostępnił nieodpłatnie akcje/udziały spółki
zgodnie z Ustawą Prywatyzacyjną
 Liczba akcji
pracowniczych
Cena akcji/
udziału (zł)
Wysokość zobowiązania
wg stanu na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010
przekształcony
WPEC S.A. w Legnicy 1 770 000 20,00 29 891 28 576
„Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o. 13 110 256,50 2 684 2 573
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A 379 500 40,06 12 133 11 632
Uzdrowisko Połczyn S.A. 179 550 16,51 2 366 2 268
Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. 1 881 1 560,30 2 514 -
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. 1 650 000 18,87 24 849 23 823
Zobowiązania z tytułu opcji pracowniczych     74 437 68 872
Raport na skróty