KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 20. Zmiany kapitału przypadającego na udziały niekontrolujące

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10 przekształcone
Stan na początek okresu 255 889 77 082

Udziały niekontrolujące w zyskach jednostek zależnych

547 5 917

Zmiany kapitału przypadającego na udziały niekontrolujące z tytułu objęcia kontrolą / (utraty kontroli) jednostek zależnych

15 923 173 993

Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli

(7 646) (1 103)

Zmiany kapitału przypadającego na udziały niekontrolujące z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych

18 194 -
Stan na koniec okresu 282 907 255 889
Raport na skróty