KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości / 1/21

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 2.1. Podstawa sporządzenia

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską w oparciu o zasadę kosztu historycznego (skorygowanego o skutki hiperinflacji w stosunku do składników rzeczowych aktywów trwałych oraz kapitału własnego), za wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i instrumentów pochodnych.

Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego, z dostosowaniem okresu porównywalnego do zmiany zasad rachunkowości i prezentacji przyjętych w sprawozdaniu w okresie bieżącym.

Dane okresu porównywalnego zostały przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji spółek: Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A., Uzdrowisko Połczyn S.A. oraz „Uzdrowisko Cieplice” Sp. z o.o. zgodnie z MSSF 3. W wyniku tego rozliczenia dokonano korekty aktywów netto spółek do ostatecznie ustalonej wartości godziwej. Wpływ różnic między rozliczeniem prowizorycznym nabycia a ostatecznym na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia poniższa tabela. W związku z przekształceniem danych porównawczych, sprawozdanie z sytuacji finansowej zawiera dane na 1 stycznia 2010 r. zgodnie z wymogami MSR 1, przy czym finalizacja rozliczenia nabycia nie miała wpływu na wartości bilansowe aktywów i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2010 r.

 Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.Uzdrowisko Połczyn S.A.„Uzdrowisko Cieplice”
Sp. z o.o.
Razem
korekty
Aktywa        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 74 080 18 900 23 940 116 920
Wartości niematerialne (39 808) 4 276 (15 127) (50 659)
    w tym wartość firmy (87 044) (7 383) (23 429) (117 856)
Pozostałe aktywa trwałe 113 (155) (42)
Razem aktywa trwałe 34 385 23 021 8 813 66 219
Aktywa obrotowe        
Zapasy (37) (53) - (90)
Należności (468) (2 250) (5) (2 723)
Razem aktywa obrotowe (505) (2 303) (5) (2 813
Razem aktywa 33 880 20 718 8 808 63 406
Zobowiązania i kapitał własny        
Kapitał własny        
Zyski zatrzymane – kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 570 12 973 18 15 561
    w tym zysk netto 2 570 12 973 18 15 561
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 9 810 2 284 2 689 14 783
Razem kapitał własny 12 380 15 257 2 707 30 344
Zobowiązania długoterminowe        
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (1 670) - (30) (1 700)
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23 322 5 311 6 131 34 764
Razem zobowiązania długoterminowe 21 652 5 311 6 101 33 064
Zobowiązania krótkoterminowe (152) 150 - (2)
Razem zobowiązania i kapitał własny 33 880 20 718 8 808 63 406

 Szczegółowe dane dotyczące ostatecznego rozliczenia powyższych przejęć ujawniono w nocie 4.Raport na skróty