KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 19. Zyski zatrzymane

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010 przekształcony

Niepodzielony zysk/(strata) z lat ubiegłych

(151 505) (615 872)

   w tym zobowiązania do wykupu udziałów niekontrolujących

(69 860) (67 382)

Kapitał zapasowy tworzony zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych

693 541 692 559

Kapitał zapasowy tworzony i wykorzystywany zgodnie ze statutami jednostek Grupy Kapitałowej

8 939 034 7 655 219

Zysk bieżącego okresu obrotowego

11 063 456 4 724 507
Zyski zatrzymane razem 20 544 526 12 456 413

Spółki akcyjne Grupy Kapitałowej na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych tworzą obowiązkowe odpisy z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego w celu pokrycia ewentualnych (przyszłych) lub istniejących strat. Tak utworzony kapitał zapasowy nie podlega podziałowi, może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał zapasowy z tytułu obowiązkowego odpisu dokonanego przez jednostki Grupy Kapitałowej wynosi 693 541 tys. zł, z tego 660 000 tys. zł dotyczy Jednostki Dominującej.

Raport na skróty