KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 18. Inne skumulowane całkowite dochody

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu:Razem inne skumulowane całkowite
dochody
 Aktywów finansowych dostępnych do sprzedażyInstrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężneRóżnic
kursowych z przeliczenia
Stan na dzień 1 stycznia 2011 r. – przekształcony 120 046 89 775 - 209 821
Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (189 633) - - (189 633)
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (10 692) - - (10 692)
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 4 840 - - 4 840
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne - 839 724 - 839 724
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających - (241 565) - (241 565)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

- - 37 131 37 131
Podatek odroczony 37 143 (113 651) - (76 508)
Inne całkowite dochody (158 342) 484 508 37 131 363 297
Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (38 296) 574 283 37 131 573 118

 

18.1. Komponenty innych skumulowanych całkowitych dochodów

 Stan na dzień
  31 grudnia 2011 31 grudnia 2010
przekształcony
 Wartość bruttoWartość nettoWartość bruttoWartość netto
Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (47 278) (38 296) 148 207 120 046
Zyski/(straty) z tytułu zmiany wartości godziwej 47 278) (38 296) 148 207 120 046
Inne skumulowane całkowite dochody z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy środków pieniężnych 708 991 574 283 110 832 89 775
Zyski z tytułu wyceny 708 991 574 283 110 832 89 775
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 37 131 37 131 - -
Ogółem inne skumulowane całkowite dochody 698 844 573 118 259 039 209 821
Raport na skróty