KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 17. Kapitał akcyjny

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał zakładowy Jednostki Dominującej, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 000 tys. zł i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Jednostka Dominująca nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych.

Spółki zależne i stowarzyszone nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A.

W latach zakończonych 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2010 nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji.

W roku 2011 nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A. W roku 2010 Skarb Państwa zmniejszył zaangażowanie w kapitale akcyjnym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu z 41,79% do 31,79%.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej przedstawia się następująco:


 

Akcjonariusz

Liczba akcji / Liczba głosów

Łączna wartość nominalna akcji

Udziału w kapitale zakładowym / ogólnej
liczbie głosów

Skarb Państwa

63 589 900 635 899 000 31,79%

Pozostali akcjonariusze

136 410 100 1 364 101 000 68,21%

Razem

200 000 000 2 000 000 000 100,00%
Raport na skróty