KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 16. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010
przekształcony
Rzeczowe aktywa trwałe 3 173 689
Wartości niematerialne 389 389
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, razem 3 562 1 078
 Za okres
 od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony
Stan na początek okresu obrotowego 1 078 6 674
Przekwalifikowanie rzeczowych aktywów trwałych 2 488 4
Przekwalifikowanie inwestycji w jednostki stowarzyszone 1 359 568 -
Przekwalifikowanie aktywów netto Grupy DIALOG S.A. 1 015 216 -
Sprzedaż (2 374 788) (5 600)
Stan na koniec okresu obrotowego 3 562 1 078
Raport na skróty