KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

przekształcony

Środki pieniężne w kasie

984 847

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

51 949 103 046

Inne środki pieniężne

8 016 1 361

Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia

13 069 452 2 981 703
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 130 401 3 086 957

Inne aktywa finansowe o terminie płatności do 3 miesięcy od dnia nabycia stanowią głównie depozyty w kwocie 13 053 368 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2010 r. 2 906 645 tys. zł), oraz odsetki od aktywów finansowych w kwocie

16 084 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2010 r. 6 769 tys. zł).

Składniki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych i skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej są tożsame.

Raport na skróty