KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 14. Zapasy

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 201131 grudnia 2010
przekształcony

Materiały

307 343 247 187

Półprodukty i produkty w toku

1 681 837 1 683 819

Produkty gotowe

581 208 209 316

Towary

87 865 81 909
Wartość netto zapasów razem 2 658 253 2 222 231
 Za okres
Odpisy aktualizujące wartość zapasów od 01.01.11
do 31.12.11
od 01.01.10
do 31.12.10
przekształcony

Utworzony odpis w koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

(11 245) (6 888)

Odwrócony odpis w kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów

3 409 3 852

Utrata kontoli nad jednostką zależną

(16) -

Działalność zaniechana

- (45)
Raport na skróty