KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

przekształcony

Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    

Należności z tytułu dostaw i usług

- 14 715

Pozostałe należności finansowe

38 905 5 408

Odpisy aktualizujące

(1 010) (13 158)
Razem pożyczki i należności finansowe netto 37 895 6 965

Inne należności niefinansowe

39 1 719

Rozliczenia międzyokresowe czynne

1 556 4 824
Razem należności niefinansowe netto 1 595 6 543
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 39 490 13 508
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności    

Należności z tytułu dostaw i usług

1 387 659 2 041 065

Pozostałe należności finansowe

135 181 409 630

Odpisy aktualizujące

(71 493) (85 825)
Razem pożyczki i należności finansowe netto 1 451 347 2 364 870

Inne należności niefinansowe

397 263 370 907

Rozliczenia międzyokresowe czynne

17 918 24 171

Odpisy aktualizujące

(27 549) (32 013)
Razem należności niefinansowe netto 387 632 363 065
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto 1 838 979 2 727 935
Razem należności krótkoterminowe i długoterminowe
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto
1 878 469 2 741 443

Wartość należności z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych stanowią pozycje, których data rozliczenia przypada na 4 stycznia 2012 r. dla salda bilansowego na 31 grudnia 2011 r.

Raport na skróty