KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 11. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

przekształcony

Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

111 665 84 115

Inne papiery wartościowe

44 42
Długoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 111 709 84 157

Środki pieniężne Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

2 147 4 129
Krótkoterminowe aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 2 147 4 129
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności razem 113 856 88 286
Raport na skróty