KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 10. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 Stan na dzień
 31 grudnia 2011

31 grudnia 2010

przekształcony

Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie

11 388 11 387

Akcje w spółkach notowanych na giełdzie

982 568 740 324

Inne

4 7

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

993 960 751 718

Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych

2 126 407 214

Obligacje skarbowe

8 263 -

Akcje w spółkach notowanych na giełdzie

5 279 8 448

Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

15 668 415 662

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży razem

1 009 628 1 167 380
Raport na skróty