KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego / 1. Informacje ogólne

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej

KGHM Polska Miedź S.A. (Jednostka Dominująca) z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru KRS 23302, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednostka Dominująca posiada następujący nr NIP 692-000-00-13 oraz REGON 390021764.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w którego skład wchodzi Biuro Zarządu oraz 10 oddziałów: 3 zakłady górnicze (ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna), 3 huty miedzi (HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia), Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR), Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji. Skład Grupy Kapitałowej przedstawiono w nocie 4.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według klasyfikacji GPW w Warszawie, KGHM Polska Miedź S.A. jest zaklasyfikowana do sektora „przemysł surowcowy”.

Podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

 • kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
 • wydobywanie żwiru i piasku,
 • produkcja miedzi, metali szlachetnych i nieżelaznych,
 • produkcja soli,
 • odlewnictwo metali lekkich i nieżelaznych,
 • kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – metalurgia proszków,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
 • magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • działalność związana z zarządzaniem holdingami,
 • działalność geologiczno-poszukiwawcza,
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
 • wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody, wytwarzanie gazu, dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą,
 • rozkładowy i pozarozkładowy transport lotniczy,
 • usługi telekomunikacyjne i informatyczne.

Działalność w zakresie eksploatacji złóż rudy miedzi, soli oraz kopalin pospolitych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach wydanych przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 1993–2004, z których większość wygaśnie do 31 grudnia 2013 r. KGHM Polska Miedź S.A. jest na etapie uzyskiwania koncesji na kolejne lata. W ocenie Zarządu proces koncesyjny, który odbywa się okresowo ma charakter administracyjny, zaś prawdopodobieństwo nieuzyskania koncesji jest zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej znikome.

W zakres działalności Grupy Kapitałowej wchodzą ponadto:

 • produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,
 • usługi budownictwa podziemnego,
 • produkcja maszyn i urządzeń górniczych,
 • usługi transportowe,
 • usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
 • produkcja kruszyw drogowych,
 • odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi.

Czas trwania działalności Grupy Kapitałowej

KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi działalność od dnia 12 września 1991 r. Czas trwania działalności Jednostki Dominującej i jednostek zależnych jest nieoznaczony.

Prawnym poprzednikiem KGHM Polska Miedź S.A. było przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa w trybie określonym w ustawie z dnia

13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 

Skład Zarządu Jednostki Dominującej

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. skład oraz podział funkcji Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

 • Herbert Wirth – Prezes Zarządu
 • Maciej Tybura – I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
 • Wojciech Kędzia – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. nie uległ zmianie.


Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Jednostki Dominującej dnia 27 marca 2012 r.

Kontynuacja działalności

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Grupy Kapitałowej niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym KGHM Polska Miedź S.A. za okres zakończony dnia 31 grudnia 2011 r. Sprawozdania te będą dostępne na stronie internetowej Jednostki Dominującej pod adresem www.kghm.pl w terminie zgodnym z raportem bieżącym dotyczącym terminu przekazania raportu rocznego Jednostki Dominującej i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2011 r.

Cykliczność, sezonowość działalności

Zarówno cykliczność produkcji jak i jej sezonowość nie dotyczy Grupy Kapitałowej.

Raport na skróty