KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / Sprawozdanie finansowe / Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

GRUPA KAPITAŁOWA
KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1. Informacje ogólne
Zobacz więcej »
2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
Zobacz więcej »
3. Ważne oszacowania i założenia 
Zobacz więcej »
4. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. – jednostki zależne
Zobacz więcej »
5. Informacje dotyczące segmentów działalności
Zobacz więcej »
6. Rzeczowe aktywa trwałe
Zobacz więcej »
7. Wartości niematerialne
Zobacz więcej »
8. Nieruchomości inwestycyjne
Zobacz więcej »
9. Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Zobacz więcej »
10. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobacz więcej »
11. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Zobacz więcej »
12. Pochodne instrumenty finansowe
Zobacz więcej »
13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Zobacz więcej »
15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobacz więcej »
16. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Zobacz więcej »
17. Kapitał akcyjny
Zobacz więcej »
18. Inne skumulowane całkowite dochody
Zobacz więcej »
19. Zyski zatrzymane
Zobacz więcej »
20. Zmiany kapitału przypadającego na udziały niekontrolujące
Zobacz więcej »
21.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Zobacz więcej »
22. Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Zobacz więcej »
23. Odroczony podatek dochodowy
Zobacz więcej »
24. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobacz więcej »
25. Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia
Zobacz więcej »
26. Przychody ze sprzedaży
Zobacz więcej »
27. Koszty według rodzaju
Zobacz więcej »
28. Koszty świadczeń pracowniczych
Zobacz więcej »
29. Pozostałe przychody operacyjne
Zobacz więcej »
30. Pozostałe koszty operacyjne
Zobacz więcej »
31. Koszty finansowe
Zobacz więcej »
32. Instrumenty finansowe
Zobacz więcej »
33. Zarządzanie ryzykiem finansowym
Zobacz więcej »
34. Podatek dochodowy
Zobacz więcej »
35. Zysk przypadający na jedną akcję
Zobacz więcej »
36. Dywidendy wypłacone
Zobacz więcej »
37. Wyjaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Zobacz więcej »
38. Aktywa i zobowiązania warunkowe
Zobacz więcej »
39. Działalność zaniechana
Zobacz więcej »
40. Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy
Zobacz więcej »
Raport na skróty