KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O Spółce / Charakterystyka Spółki / Oświadczenie o stosowaniu<br/> ładu korporacyjnego /

Charakterystyka Spółki

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwaliła, w lipcu 2007 roku, zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. Zasady ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” stanowiące załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku weszły w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku i obowiązywały do 30 czerwca 2010 roku. Od 1 lipca 2010 roku obowiązywał zmieniony zbiór zasad stanowiący załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku Kolejne zmiany „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” wprowadzono uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku oraz 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Te zmodyfikowane zasady zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Treść „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl), a także na stronie Spółki (www.kghm.pl) w zakładce dotyczącej ładu korporacyjnego.

 

KGHM Polska Miedź S.A., której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Spółka starała się na każdym etapie funkcjonowania realizować wszystkie rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz zalecenia kierowane do zarządów, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy.

 

Spółka, w celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zapewniającej szybki i bezpieczny dostęp do informacji akcjonariuszom, analitykom i inwestorom wykorzystywała w możliwie najszerszym stopniu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce (rekomendacja I.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”). Spółka nie zdecydowała się w 2011 roku jedynie na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad Walnych Zgromadzeń, ale rejestrowała przebieg obrad, który został niezwłocznie upubliczniony na stronie internetowej w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej i jest dostępny w zakładce Strefa inwestora / Transmisje. Spółka podjęła działania w celu przygotowania się do udostępnienia bezpośrednich transmisji obrad Walnych Zgromadzeń.

Zgodnie z rekomendacją I.9 Spółka stwarza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji zarządu i rady nadzorczej. Obecnie jednak w składzie Zarządu Spółki nie ma kobiet. W 2008 roku przeprowadzony został konkurs na Prezesa Zarządu, wówczas nie aplikowała na to stanowisko żadna kobieta, tak samo było w przypadku konkursów, które odbyły się w 2010 roku, dotyczyły one stanowisk: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Raport na skróty